Posta Gönderilerinin Gümrük Çıkış Bildirimi Posta İdaresince Yapılabilir mi?

Nejat ÇOĞALTicaret Başmüfettişi

Gümrük Yönetmeliğinin 437 nci maddesinde yapılan düzenleme ile Posta İdaresine dolaylı temsilci sıfatıyla, posta gönderileri için Gümrük İdaresine Çıkış Bildirimi verme imkânı getirilmiştir.[1]

Bilindiği üzere, mevcut uygulamada, Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisinin, çıkış gümrük idaresine, Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği ana kadar taşıtın çıkışını, taşıtta taşınan tüm eşyayı kapsayacak şekilde veri işleme tekniği yoluyla bildirmesi gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 437 nci maddesine eklenen bir fıkra ile Posta İdaresine de, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle,dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimini, çıkış gümrük idaresine verebilmesi için yetki verilmiştir. Buna göre, eşyanın çıkışına ilişkin bilgiler gümrük idaresince kontrol edildikten sonra çıkış bildirimi onaylanacaktır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu (m.225/1) gereğince dolaylı temsilci sıfatıyla posta gönderilerine ilişkin gümrük işlemlerini takip edip, sonuçlandırmaya yetkili kılınan Posta İdaresine, bu kabil eşyalar için çıkış gümrük idaresine de çıkış bildirimi verme yetkisinin tanınmasının, esasen, posta gümrük işlemlerine kolaylık ve hız kazandıracağı düşüncesindeyiz.

[1] 13 Şubat 2021 tarihli 31394 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik