Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin İthalatçının Vergi Borçlarından Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu

Nail İNAL / E.Gümrükler Genel Md.Yard.   Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin İthalatçının Vergi Borçlarından Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu Giriş Dış ticarete konu eşyanın vergilendirilmesi ve bu eşyaya ilişkin dış ticaret politikası önlemlerinin uygulanması beyan esasına dayanmaktadır. Bütün kişiler dış ticarete konu eşyanın vergilendirilmesine ilişkin olarak gümrük idaresine bizzat kendileri beyanda bulanabilecekleri gibi bu […]

Devamını Oku

Verginin Yasallığı İlkesi ve İlave Gümrük Vergisi

Nail İNAL / E.Gümrükler Genel Md.Yard. Anayasanın 73. Maddesinin 3. Fıkrasında; vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre, herhangi bir vergi yükümlülüğünün kanunla konulması şarttır. Nitekim Anayasa Mahkemesinin birçok kararında da Anayasanın 73. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca vergi yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerin konulması değiştirilmesi ve kaldırılmasının […]

Devamını Oku

Gümrük Vergilerine İtiraz ve Yargı Yolu

Nejat ÇOĞAL Ticaret Başmüfettişi Giriş Türk Vergi Sistemine ilişkin vergilendirme usul ve esasları, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiş bulunmaktadır.   Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlara ilişkin tarh, tahakkuk, tebliğ, tahsil, itiraz, düzeltme, uzlaşma, pişmanlık ve ıslah, mükelleflerin sorumlulukları gibi usule dair […]

Devamını Oku

Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen ya da Gönderilen Eşyaya İlişkin Gümrük Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Bilindiği üzere, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ya da gönderilen eşyaya ilişkin olarak 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Karar’da ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 15.03.2022 tarihli 31779 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5303 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile2009/15481 Sayılı Karar’da posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ya da gönderilen […]

Devamını Oku

Döviz alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirildi.

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 Seri No’lu Tebliğ’de yapılan değişiklikle, döviz büroları için yeni kurallar belirlemiş bulunmaktadır. 12.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile döviz büroları, döviz alım satımında müşterinin kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını […]

Devamını Oku

Gümrük Yükümlülüğü Üzerine Bir Değerlendirme

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Gümrük yükümlülüğü, eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin uygulanması, cezai sorumluluğun tespiti ve bilhassa zamanaşımı hükümlerinin icrası bakımından önem arz etmektedir. Mesela ithal eşyasına, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlük bulunan tarife hükümleri uygulanmaktadır. Yine, gümrük vergilerine ilişkin tarh, tahakkuk ve tahsil zamanaşımı süreleri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte başlamaktadır. Gümrük yükümlülüğünün doğması ve […]

Devamını Oku

İhracat Bedellerinin Efektif Olarak Yurda Getirilmesine Dair Usul ve Esaslar

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ ve buna ilişkin TCMB – İhracat Genelgesi ile belirlenmiş bulunmaktadır. Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer […]

Devamını Oku

Türkiye ile Suriye Arasında Dış Ticaret ve Transit Gümrük İşlemlerinde Son Durum

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki dış ticaret ve transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar yeniden belirlendi. Suriye ile ticarette verilecek gümrük hizmetleri konusunda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2021/12 sayılı Genelge ile kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile […]

Devamını Oku

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Uygulama Esasları Nelerdir?

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi 3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli hayvansal ve bitkisel gıda ürünlerinden müteşekkil bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. Bahse konu TTA uyarınca yayınlanan, 3583 sayılı Karar kapsamında, Ticaret Bakanlığınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife […]

Devamını Oku

Gümrüklerde E-İhracat / Mikro İhracat Uygulaması

Nejat ÇOĞAL / Ticaret Başmüfettişi Günümüzde, uluslararası ticarette bilhassa numune ve modellerin hızlı bir şekilde gönderilmesi, ayrıca küçük imalatçıların ürettikleri ürünlerin düşük maliyetle ve daha az bürokratik işlemle hızlı bir şekilde ihraç edilmesi bağlamında elektronik ticarete olan ilginin hızla artmasıyla birlikte, ihracatı teşvik edici bir unsur olarak hızlı kargo yoluyla taşımacılık daha çok kullanım alanı […]

Devamını Oku