Vergi İcra 2021 Bahar Dönemi Vize

Aşağıdaki soruların cevaplarını EL YAZISI ile yazınız. EL YAZISI olmayan cevaplar değerlendirilmeyecektir. Aynı olduğu anlaşılan cevaplar Kopya olarak kabul edilecektir. Mergen’de yüklü kitap ve derste verilen Web adresinden (https://www.vergisizdunya.net/category/vergimesel/vergisiz-akademi/ )  yararlanabilirsiniz.

O         Kamu alacağı ödenmeden işlem yapanların sorumlulukları (10 puan)

O         Hususi ödeme şekilleri (Makbuz karşılığı ödeme dışında özel ödeme şekilleri) (7 puan)

O         Kanuni temsilcilerin sorumluluğu (7 puan)

O         Kamu Alacağının Kapsamı (5 puan)

O         Tecil  (5 puan)

O         Özel Kanunlarda 6183 sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olduğu Belirtilen Alacaklar (5 puan)

O         Çekle veya münakale emriyle ödemeye ait özel hükümler (5 puan)

O         Limited şirketlerin kamu borçları (4 puan)

O         Teminat isteme (4 puan)

O         Hapis Cezası Uygulanmaması İlkesi (4 puan)

O         Borçluya Kolaylık Sağlanması İlkesi (4 Puan)

O         Kamu alacaklarında rüçhan hakkı (3 puan)

O         Ödemenin mahsup edileceği alacaklar (3 puan)

O         İptal davası açılması ve iptal davasında muhatap (3 puan)

O         Kamu Alacağının Tahsilinde İktisadilik ve Güvence Önlemleri İlkesi (3 puan)

O         Para ile Tatmin İlkesi (3 puan)

O         Borçlunun ölümü (3 Puan)

O         Teminat olarak kabul edilecek değerler (3 puan)

O         Kamu alacağının tahsiline imkân bırakmamak maksadıyla yapılan tasarruflar (3 puan)

O         Tasfiye halinde sorumluluk (3 puan)

O         Ortaklığın feshini isteme (3 puan)

O         Ödeme zamanı ve önce ödeme (3 puan)

O         Ödeme şekli makbuz (3 puan)

O         Şahsi kefalet (2 puan)

O         Trafik cezalarında Para cezalarının ödenme süresi (2 puan)

O         İvazsız tasarrufların hükümsüzlüğü (2 Puan)

O         Hükümsüz sayılmada zamanaşımı (2 Puan)

O         Birleşme devir ve bölünme halleri (2 puan)

O         Ödeme yeri (2 puan)

O         Çeklerde tanzim tarihi (2 puan)