Kâğıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Nejat ÇOĞAL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler ile ilgili BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmış olup, pilot uygulamanın 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi ve uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu meyanda;

Bilindiği üzere, İhracatta Kâğıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Ticaret Bakanlığınca belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kâğıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kâğıt ortamında ibraz edilmemekte, kâğıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edilmektedir.

Mevcut uygulamada, BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemektedir. Söz konusu değişiklikle, bloke kaldırma işlemi olmadan doğrudan “çıkabilir” statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerde de uygulanabilmesini teminen BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Bakanlıkça programda yapılan bu düzenlemeyle, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ve yetkilendirilmiş yükümlülerce tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde, “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan “Çıkabilir” statüye değil teslim alınmış statüye getirilmekte ve taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün “çıkabilir” statüye ilerletilmesi sağlanarak, sisteme belge taraması yapılmadan çıkış yapılmasının önüne geçilmektedir. Düzenlemeyle, ayrıca, bahse konu yükümlülere, sonradan verileceği beyan edilen belgeleri beyannamenin “çıkabilir” statüye ilerledikten sonra da sisteme yükleme imkânı verilmektedir.