İthalatta Gözetim Uygulaması ve Gümrük Kabahatlerinde İçtima

Nejat ÇOĞAL

 

İthalatta Gözetim Uygulaması

22.01.2021 tarih ve 31372 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2020/6 sayılı Tebliğde yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31/8/2021 tarihine kadar gözetim uygulanmayacak ve 2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli değişikliği nedeniyle 8517.12.00.00.01 GTİP’te sınıflandırılan akıllı saatler gözetim uygulaması dışında tutulmuştur.

 Gümrük Kabahatlerinde İçtima

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.01.2021 tarihli 60704082 sayılı talimat yazısı ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15/1 inci maddesi hükmünden bahisle, serbest dolaşıma giriş beyanının hem 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-(b) maddesini hem de 235/1-(c) maddesini ihlal ettiği hallerde yükümlünün, bu ihlaller için belirlenen idari para cezalarından en ağır olanı ile cezalandırılmasının, öte yandan, Kanunun 235/4-(c) bendinde idari para cezasından farklı bir yaptırım belirlendiğinden, bu yaptırımın da (şartlar oluşmuşsa) ayrıca uygulanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirilmiştir.