İşverenlerin Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yükümlülükleri

Mahmut ÇOLAK / Sosyal Güvenlik Başmüfettişi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci maddesi ve bu Kanun gereğince yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını, program sonunda katılanlar için eğitim belgesidüzenlenmesini sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu kapsamda verilecek eğitimin maliyeti işverenlerce karşılanacak olup, çalışanlara yansıtılamaz.

Düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimler belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanmasızorunludur.

Çalışanlara verilecek temel eğitimler; az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat, tehlikeli işyerleri için en az 12 saat, çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak her çalışan içindüzenlenmelidir.

Bu eğitimlerin, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak; az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa,çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defadüzenli aralıklarla tekrarlanması gerekir.

Çalışanların eğitimine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması, tehlike sınıfına bakılmaksızın çalışan başına ayrı ayrıolmak üzere 2021 yılı için 1.034,00 TL idari para cezasını gerektirmektedir.

Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaktave eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir.